Vispārīgie nosacījumi

1.1. Vispārīgie nosacījumi ir spēkā starp preces pircēju internetaveikalā www.zila-ezerzeme.lv  (turpmāk – Klients) un internetaveikala www.zila-ezerzeme.lv  īpašnieku SIA SIA „KU-Zilā Ezerzeme” . Tajos fiksēta preču pirkšanas un pārdošanas kārtība un noteikumi, kā arī noteikts veids, kādā tiek risināti dažādi ar abu pušu tiesiskajām attiecībām saistītijautājumi.

 

1.2. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” un Klients vēlas īstenot pirkšanas un pārdošanas darbības internetaveikalā www.zila-ezerzeme.lv  , pamatojoties uz šajā dokumentā fiksētajiem Vispārīgajiem nosacījumiem. Veicot pasūtījumu un avansa maksājumu internetaveikalā www.zila-ezerzeme.lv , Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgajiem nosacījumiem un piekrīt tiem.

 

1.3. Vispārīgie nosacījumi nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktu pamatprasībām un normām. Ja Vispārīgajos nosacījumos trūkst pienācīgas informācijas, tie tiek papildināti un traktēti atbilstoši tiesību normām.

 

1.4. Pirkšanas kārtību veikalā www.zila-ezerzeme.lv  nosaka 2014. gada 20. Maijā pieņemtie LR Ministru kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

 

1.5. Precēm un cenām interneta veikalā www.zila-ezerzeme.lv  ir informatīvs raksturs. www.zila-ezerzeme.lv  sniegtās informācijas izmantošana nerada juridisku saikni starp interneta veikala apmeklētājiem un tā izveidotājiem. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” patur sev vienpusējas tiesības veikt izmaiņas Vispārīgajos nosacījumos un piedāvāto preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un Vispārīgajos nosacījumos stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājaslapā www.zila-ezerzeme.lv . Uz pasūtījumiem, kas noformēti, pirms izmaiņas stājušās spēkā, tiek attiecināti tie nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ja tie nav pretrunā ar tiesību aktiem un šajos nosacījumos nav norādīts citādāk.

 

1.6. Visu internet veikalā www.zila-ezerzeme.lv  pārdodamo preču cenas ir norādītas euro (EUR), un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % apmērā.

 

1.7. Preču attēlam mājaslapā var būt ilustratīva nozīme. Iespējamās krāsas un materiāli ir sniegti informācijā par preci.

 

1.8. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” izmanto Klienta privātos datus tikai pasūtījuma izpildei. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” neizpauž trešajām personām Klienta datus, kas sniegti pasūtījuma noformēšanai, izņemot

likumā paredzētos gadījumus. Bankas un pircēja saikni aizsargā SSL protokols, kas garantē, ka nepiederošas personas nevar piekļūt sniedzamajai informācijai vai to izmainīt. Informācija starp banku un pārdevēju ir apstiprināta ar elektroniskajiem parakstiem.

 

1.9. Jautājumi, kas nav pakļauti regulējumam saskaņā ar Vispārīgiem nosacījumiem, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ņemot vērā sākotnējos SIA “KU – Zilā Ezerzeme” un Klienta nodomus.

 

1.10. Strīdi un domstarpības, kas rodas, īstenojot Vispārīgos nosacījumus, tiek risināti divpusējās sarunās. Ja domstarpību gadījumos nevar panākt kompromisu, katra puse ir tiesīga aizstāvēt savas

tiesības Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

1.11. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt Vispārīgajos nosacījumos noteiktās saistības, ja šo nespēju radījusi nepārvaramā vara, proti, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni,

ugunsgrēki un citas ārkārtas situācijas, kas tieši ietekmējušas Vispārīgo nosacījumu izpildi.


1.12. SIA “KU – Zilā Ezerzeme” nekompensē morālo kaitējumu, kas Klienta ieskatā var rasties, mainot piegādes datumus, cenas un veicot citas izmaiņas Vispārīgo nosacījumu ietvaros.

 

1.13. SIA “KU – Zilā Ezerzeme” nekompensē iespējamos Klienta izdevumus, ja Klients pretrunā ar Vispārīgajiem nosacījumiem ir uzņēmies saistības pret trešajām personām un tās lauzis.

 

1.14. SIA “KU – Zilā Ezerzeme” nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās, mainot piegādes datumus, cenas un citus nosacījumus, kas saistīti ar izmaiņām Vispārīgos nosacījumos.

 

Pasūtījuma anulēšanas un atdošanas nosacījumi

1.1. Pasūtījums tiek atcelts automātiski, ja Klients nav veicis maksājumu trīs dienu laikā no avansa rēķina noformēšanas brīža. Šajā laikā Klients var anulēt pasūtījumu arī pats, nosūtot paziņojumu uz interneta veikala www.zila-ezerzeme.lv e-pastu anzela.ezerzeme@apollo.lv  vai ezerzeme@apollo.lvPaziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs.

 

1.2. 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža Klientam ir tiesības atteikties no preces un atdot to atpakaļ (izņemot īpašus projektus/pasūtījumus, kas aprakstīti 1.6. punktā). Rakstisks paziņojums par pasūtījuma anulēšanu un preces atdošanu atpakaļ tiek pieņemts jebkurā SIA „KU – Zilā Ezerzeme” tirdzniecības vietā. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs

 

1.3. Atpakaļ atdotā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumiem, bojātu aizsargplēvi u. c.) un tehniskiem defektiem. Ja šādi bojājumi vai defekti tiek konstatēti, veikalam ir tiesības atteikties pieņemt preci.

 

1.4. Naudu par atpakaļ atdoto preci (izņemot maksu par piegādi) Klients saņem ar bankas pārskaitījumu 14 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma iesniegšanas – ar noteikumu, ka šajā laika posmā prece ir atdota atpakaļ noliktavā. Izmaksas par preces nogādi noliktavā sedz Klients. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” izmaksas par preces nogādi atpakaļ noliktavā sedz tajos gadījumos, ja preces defektus vai brāķi nebija iespējams konstatēt iepakojuma vizuālajā pārbaudē, bet tie kļuvuši redzami tikai pēc tā atvēršanas, vai arī gadījumos, kad prece neatbilst pasūtījumam.

 

1.5. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” ir tiesības liegt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir tikusi lietota un/vai sabojāta, ja prece neatrodas oriģinālajā iepakojumā vai arī iepakojums ir būtiski bojāts.

 

1.6. SIA „KU – Zilā Ezerzeme” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt preci atpakaļ, ja tā ir tikusi izgatavota / pasūtīta speciāli Klientam saskaņā ar īpašu projektu vai pasūtījumu, kura atbilstība Klienta prasībām ir tikusi apstiprināta, veicot pasūtījumu vai arī vēlāk, pamatojoties uz Klienta iesniegtu un SIA „KU – Zilā Ezerzeme” akceptētu paziņojumu vai aktu.

 

Par speciālu pasūtījumu tiek uzskatīts:

  • specpasūtījumi;
  • ražotājam īpaši pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas naviekļautas internetveikala www.zila-ezerzeme.lv  standarta piedāvājumā ( īpaša apdare pēc speciāla pasūtījuma);
  • pasūtījums, kurā ietilpst 10 vai vairāk gabalu viena artikula preču;
  • pasūtījums, kura kopējā summa ir 10 000 EUR vai pārsniedz to un kam ticis sastādīts individuālscenu piedāvājums.

 

1.7. SIA “KU – Zilā Ezerzeme” ir tiesības anulēt pasūtījumu, ja piegādātāja noliktavā pasūtītā prece ir beigusies un Klients nepiekrīt piedāvātajai preces nomaiņai pret citu.