Šķidras naglas - universāla līme, kura aizstāv naglas un skrūves, to izmanto grīdlīstes, rāmju pielīmēšanai, kā arī piemērotas koka, ķiegieļa, akmens, betona, tepiķu utt. līmēšanai. Piemērotas iekšējiem un ārējiem darbiem.


KARTRIDŽĀ

EUH208 Satur reakcijas masU: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3: 1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
 
Šis produkts satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas. Jutīgiem cilvēkiem var izraisīt alerģisku reakciju.TŪBIŅĀ

P102 Sargāt no bērniem.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P305+P351+P338
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
310 ml bez šķīdinātāja
 
2.99€
262 Ir noliktavā
310 ml tūbiņā
 
2.99€
167 Ir noliktavā